logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

ENOVIA

ENOVIA je ključ inovacije na 3DEXPERIENCE platfomi

ENOVIA a prije svega Product Lifecycle PLM rješenja predstavljaju samu jezgru 3DEXPERIENCE platforme i omogućuju siguran zajednički rad većeg broja korisnika na projektima te prati, kontrolira i upravlja životnim ciklusom proizvoda.

Za početak, svi podaci, CAD datoteke, 3D modeli, nacrti, prateći dokumenti, sastavnice, PDF, JPG i Microsoft Office dokumenti kao i svi drugi tipovi datoteka spremaju se centralno unutar sustava u bazu podataka.

Osim toga, pristup platformi je kontroliran i prava pristupa se određuju za svakog pojedinog korisnika i grupe korisnika ovisno o zadacima koje obavljaju u pojedinom procesu. Nakon što stupi na platformu korisnik može sudjelovati u procesima i pristupati podacima i koristiti ih ovisno o definiranim pravima: editirati, spremati, pregledavati, analizirati, dodavati primjedbe i oznake itd .

Kako svaki proizvod prolazi kroz niz većih i manjih promjena, sustav pohranjuje njegove različite verzije i prati karakteristične životne faze proizvoda kao što su New, Check-In, Check-Out, Frozen, Released.

ENOVIA BOM Management na 3DEXPERIENCE platformi je rješenje za upravljanje sastavnicama proizvoda, sinkronizaciju inženjerskih i proizvodnih sastavnica te vezu sa ERP sustavima.

EBOM odnosno Engineering Bill Of Material je inženjerska ili konstrukcijska sastavnica i u definira proizvod strukturiran s konstrukcijskog gledišta.

Proizvodna sastavnica Manufacturing Bill of Materials MBOM,  predstavlja pogled na proizvod sa stanovišta načina na koji će se taj proizvod proizvesti. Posljedično, MBOM je zato način na koji ERP poslovni sustavi za vođenje proizvodnje gledaju na proizvod.

EBOM i MBOM mogu se razlikovati uslijed različitog načina i redoslijeda sklapanja dijelova i podsklopa u odnosu na strukturu CAD modela. Osim toga postoje komponente koje se pojavljuju u proizvodnji a ne nalaze se u samom CAD modelu, kao npr. ljepilo, boja, razna brtvila, ambalaža, itd.

MBOM sadrži informaciju koji dijelova se proizvode (make) i koji se kupuju (buy). Uz to, dijelovi koji se proizvode mogu biti proizvedeni lokalno ili mogu biti naručeni od vanjskog dobavljača. A ukoliko se pojedini dijelovi proizvoda proizvode ili sklapaju na različitim lokacijama, MBOM usklađuje podatke po odvojenim lokacijama i omogućava centralno ili lokalno upravljanje skladištima i procesima nabave.

ENOVIA Project Management omogućava jednostavno planiranje i upravljanje, provedbu i nadzor svih projekata unutar tvrtke, olakšavaju donošenje ispravnih odluka, pomaže pri optimizaciji resursa i poboljšava komunikaciju i suradnju unutar tvrtke i šire.

Njegovom upotrebom osigurava se koordinacija ciljeva i resursa i njihovo vremensko raspoređivanje kako bi se projekt navršio na vrijeme i sa željenim rezultatima. U realnom vremenu mogu se procijeniti rizici i otkloniti faktori koji mogu negativno utjecati na projekt.

Web sučelje aplikacije izuzetno je jednostavno i atraktivno i kroz njega je moguće pristupiti podacima o projektu u bilo kojem trenutku s bilo koje lokacije u svijetu, čime se uz uklanjanje potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija osigurava da korisnik, voditelj projekta ili sudionik u njemu, uvijek može dobiti ažurnu informaciju o stanju projekta i eventualnim zadacima koji su mu dodjeljeni.

Posebno je važno što svi podaci i sve datoteke koje se kreiraju, uređuju i pregledavaju tokom projekta vezane su uz proces provođenja projekta. Sistem E-mail poruka i kalendara se može koristiti da bi odgovorne osobe u procesu bile obaviještene o stanju projekta, odobrile i potvrdile ili odbile pojedine zahtjeve i izvršene zadatke. Rad na projektu i izvršavanje pojedinih zadataka prati se i analizira kroz interaktivno Gantogram sučelje sa naprednim mogućnostima editiranja, označavanja i filtriranja. Da bi se olakšala definicija projekata, omogućeno je spremanje i upotreba predložaka.

ENOVIA Change Management omogućuju uspostavljanje jedinstvenog procesa provođenja promjena unutar čitave organizacije i jasnu komunikaciju odluka o promjenama svima na koje se one odnose.

Proces provođenja promjene može se podijeliti u 4 faze: identifikacija potrebe za promjenom (Change Identification), evaluacija moguće promjene (Change Evaluation), planiranje promjene (Change Planning) i provođenje promjene (Change Implementation).

Change Request (CR) odnosno zahtjev za promjenom, registrira i pokreće postupak promjene. Sadrži potpuni opis utjecaja predložene promjene kako bi se odgovornima olakšalo donošenje ispravne odluke o pokretanju procesa.

Ukoliko se promjena odobri, pokreće se tok provođenja promjene, Change Order (CO), proces u kojem su određena prava i uloge sudionika u procesu, definira se slijed radnji, Change Action (CA), koordinira se i nadzire proces provođenja promjene.

ENOVIA Configuration Management pomaže tvrtkama koje proizvode konfigurabilne, varijantne proizvode upravljati jedinstvenim procesom konstruiranja i generiranja i upravljanja BOM sastavnicama koje sadrže sve varijante proizvoda.

Omogućuje konstrukterima kreirati različite varijante proizvoda, raditi u varijantnom kontekstu te analizirati i vrednovati različite varijacije i opcije proizvoda.

Prenosi sve informacije o varijantama proizvoda i njihovim strukturama iz 3D u sinkroniziranu i konfiguriranu BOM sastavnicu.

Omogućuje analizu varijanti i struktura varijanti proizvoda i njihov utjecaj na krajnji proizvod i njegove karakteristike, cijenu, dobavljivost i slično.

Za sve korisnike koji žele jednostavno rješenje za upravljanje svojim CAD i svim drugim podacima, ENOVIA SmarTeam predstavlja odličan izbor.

ENOVIA SmarTeam donosi out-of-the-box set funkcionalnosti kao što su Life-cycle operacije Check-In, Check-Out, Release, kontrola verzija i revizija, spremanje podataka u bazu, kontrolirani pristup i sigurnost podataka, prava pristupa projektima i datotekama. Integrirani Viewer daje mogućnost pregleda, označavanja, mjerenja na nekoliko stotina različitih formata datoteka.

SmarTeam je moguće povezati i sa ERP sustavima. Computer Controls je kroz vlastitu aplikaciju GoSoft Konektor razvio vezu između SmarTeam i u našim krajevima vrlo popularnog GoSoft ERP sustava kojim se CAD, PLM ERP rješenja integriraju u jedinstvenu cijelinu. Na taj način se rad u CAD aplikacijama CATIA V5 i SolidWorks i njihovi podaci mogu integrirati u cjelokupni proizvodno-poslovni sustav.